• "Taifun B" herbicide

"Taifun B" herbicide

  • Tillverkare: MKDS
  • I paketet: 100 ml
  • Tillgänglighet: 2
  • 8.25€


"Taifun B".
Taimekaitsevahend. Herbitsiid.
Toimeaine: glüfosaat 360 g/l. (Eesti reg-nr: 0047/04.01.06).
Üldhävitava toimega herbitsiid orasheina ja teiste lühi- ja pikaealiste umbrohtude tõrjeks rohumaade uuendamisel, kesadel, ümberküntavatel põldheinapõldudel, teravilja kõrrepõldudel, puuvilja- ja marjaaedade reavahedes, mittepõllumajanduslikel aladel, metsanduses, teraviljal, rapsil ja linal koristuseelseks umbrohutõrjeks ning ristiku-, rapsi- ja linapõldudelvõrmi kollete hävitamiseks.
Taifun B on lubatud kasutada ilma taimekaitsetunnistust omamata !
Preparaadi vorm: vesilahus.
Toime iseloomustus: Taifun B on üldhävitava toimega imendudes taimedesse ainult roheliste lehtede ja varte kaudu ning levib sealt juurestikku. Töödeldavad taimed peavad olema aktiivse kasvu faasis ning omama vähemalt 3-5 rohelist lehte.
Taifun B mõju avaldub 10-14 päeva möödumisel lehtede kolletumisena kõigepealt kõrrelistel, seejärel kaheidulehelistel umbrohtudel. Enne ja pärast pritsimist vähemalt kahe nädala jooksul ei tohi mulda segada ega umbrohtude maapealse ja maa-aluse osa omavahelist sidet lõhkuda.
Taifun B ei oma järelmõju mulla kaudu. Parema tulemuse saavutamiseks on vajalik, et pärast preparaadiga töötlemist ei tuleks vähemalt 6 tundi vihma.
Töölahuse valmistamine.
Täitke prits poolenisti veega ja lisage vajalik kogus preparaati. Segage hoolikalt ning lisage vett kuni paak on täis. Vooliku ots, millega täidate paaki, peab olema allpool vee taset, et ei tekiks liigset vahtu. Kohe pärast paagi täitumist eemaldage voolik paagist, et segu ei voolaks paagist välja.
Pritsi puhastamine: pärast töö lõppu tühjenda paak. Loputa paak seest ja väljast, jaotustoru ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. Täida paak puhta veega ning lisa spetsiaalne pesuaine. Pritsi mõni minut pesuvedelikku läbi pihustite ja seejärel sega lahust paagis 10 minutit. Tühjenda paak. Loputa paak, jaotustoru ja voolikud puhta veega. Hoidu tundlike taimede kahjustamisest pesu- ja loputusveega, samuti pinna ja põhjavee saastamisest.
Kasutamine: koristuseelne umbrohutõrje teraviljadel. Mitte töödelda seemnevilja põlde. Ooteaeg pritsimise ja koristamise vahel peab olema vähemalt 10 päeva. Pritsitakse siis, kui viljatera niiskusesisaldus on alla 30% (terale jääb pöidlaküüne jälg, kuid teda on raske küünega poolitada).
Kulunorm: orashein jt. pikaealised umbrohud 3-4 l/ha; 300-400 ml/1000m²; 30-40 ml/100 m². Vahetult pärast koristamist võib põldu harida. Koristuseelne umbrohutõrje rapsil ja linal.
Rapsi pritsitakse 14-21 päeva enne koristust. Seemnete niiskusesisaldus peab olema alla 30%. Lina pritsitakse 14 päeva enne koristust.
Kulunorm: orashein jt. pikaealised umbrohud 3-4 l/ha; 300-400 ml/1000 m²; 30-40 ml/100 m².
Kõrrepõld. Teravilja koristamisel kõrvaldatakse põhk põllult või siis tükeldatakse ning laotakse ühtlaselt laiali. Enne pritsimist EI TOHI põldu harida, et orashein saaks kasvatada vähemalt 3-5 pärislehte. Põldu võib kultiveerida ja vajadusel talivilja külvata pärast taimiku pruunistumist.
Kulunorm: Orashein ja teised kõrrelised umbrohud 3-4 l/ha; 300-400 ml/1000 m²; 30-40 ml/100 m².
Pikaealised umbrohud: 4-5 l/ha; 400-500 ml/1000 m²; 40-50 ml/100 m². Pritsida võib ka hilissügisel, öökülm kuni -3ºC ei mõjuta.
Taifun B efektiivsust.
Rohumaade uuendamine. Taimed peavad olema heas kasvuhoos vähemalt 3 pärislehe faasis. Pritsida võib kevadest hilissügiseni. Parim tõrjeaeg orasheinale on loomise faas, mitmeaastastele kaheidulehelistele umbrohtudele mõjub Taifun B kõige tõhusamalt enne õitsemist.
Kulunorm:
Orashein ja teised kõrrelised umbrohud 4 l/ha; 400 ml/1000 m²; 40 ml/100 m².
Teised raskesti tõrjutavad kõrrelised ja mitmeaastased kaheidulehelised umbrohud: 5-7 l/ha; 500-700 ml/1000 m²; 50-70 ml/100 m².
Kesad Pritsitakse kui umbrohi on vähemalt 15 cm kõrgune.
Kulunorm:
Pikaealised umbrohud 2-6 l/ha; 200-600 ml/1000 m²; 20-60 ml/100 m².
Ristik, lutsern, lina Pritsitakse võrmi kollete hävitamiseks koos peremeestaimega kollete avastamisel.
Kulunorm: 7-8l/ha; 700-800 ml/1000 m²; 70-80 ml/100 m².
Ümberkünnile minevad põldheinapõllud. Pritsitakse 1-3 nädalat pärast heina koristust kui põldhein ja umbrohud on uuesti kasvama hakanud.
Kulunorm: 4-5l/ha; 400-500 ml/1000 m²; 40-50 ml/100 m².
Viljapuu- ja marjaaedade reavahed.
Õige aeg umbrohu tõrjeks on vahetult enne viljapuude õitsemist ja kui umbrohi on heas kasvuhoos (10-30 cm kõrgune).
JÄLGI HOOLEGA, et puud ja juurevõrsed ei puutuks kokku preparaadi töölahusega.
ÄRA PRITSI tuulise ilmaga, kasuta kaetud poomiga pritsi.
Kulunorm: kaheidulehelised ja kõrrelised umbrohud 3-5 l/ha; 300-500 ml/1000 m²; 30-50 ml/100 m².
Vee kulu: 200-300l/ha; 20-30 l/1000m²; 2-3l/100m².
Kändude töötlemine.
Taifun B hoiab ära uute kasvude tekke mahasaetud puude kändudel. 20 %-line töölahus kantakse kändudele selgpritsi või harjaga. Samasse liiki kuuluvad puud võivad olla juurestiku kaudu ühendatud. Nii võib preparaat kanduda ühelt puult teisele. Ära töötle kändu, kui selle läheduses on samaliigiline puu, mida tahad säilitada. Metsataimlate kesaosakond.
Pikaealiste umbrohtude tõrjeks.
Kulunorm 6-8 l/ha: 600-800 ml/1000 m²:60-80 ml/100 m². Pritsitakse juunist augustini.
Mittepõllumajanduslikud alad.
Võib kasutada kogu kasvuperioodi ajal. Parim tulemus saavutatakse taimede kiire kasvu staadiumis.
Kulunorm: Normaalne umbrohtumus 2-4 l/ha; 200-400 ml/1000m²; 20-40 ml/100 m².
Mitmeaastased raskesti tõrjutavad umbrohud: 4-8 l/ha; 400-800 ml/1000 m²; 40-80 ml/100 m². Pärast taimiku pruunistumist võib töödeldud alal kultiveerida ja külvata.
Väiksemate piirkondade pritsimiseks, nt. taluhoonete ümbrus, teeradade ja aedade ääred, elektriliinide alused, on soovitav kasutada selgpritsi.
Kulunorm: 0,2-0,3 l. Taifun B segada 10-15 l veega. Saadud töölahus on küllaldane 500 m² pritsimiseks. Pritsitakse 1 kord hooaja jooksul.

Partii Nr. ja valmistamise kuupäev: vaata pakendil.

Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb jälgida kasutusjuhendi nõudeid !
Enne kasutamist lugeda läbi kaasasolev juhend !
Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet !
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal toiduainest joogist ja loomasöödast. Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole.
Mitte valada kanalisatsiooni, kemikaal ja pakend tuleb hävitada ohutult.
Kanda silmade/näokaitset.
Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega/ohutuskaardiga.

Keskkonnaohtlikus: vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara- ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. Ettevaatusabinõud : Pärast töö lõpetamist pesta käed ja nägu. Hoiustamine : Hoida ainult originaalpakendis, jahedas, hästi ventileeritavas, lukustatud kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna ja kuivana. Hoida külmumise eest. Pakendi purunemisel: Välja voolanud preparaat katta liiva või saepuruga, kuni segu on täielikult läbi imbunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.
Taara kahjutustamine: taara korduvkasutamine on keelatud. Kohe pärast tühjendamist loputada taara vähemalt kolm korda puhta veega ja loputusvesi lisada valmistatavasse töölahusesse. Loputatud taara muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.
Esmaabi: sissehingamisel toimetada kannatanu värske õhu kätte. Nahale sattudes pesta kohe rohke veega. Ärritusnähtude korral pöörduda arsti poole. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

"Тайфун Б" - это универсальный гербицид сплошного действия для уничтожения полного спектра однодольных и двудольных сорняков в паровых полях, а так же десикант для зерновых, подсолнечника и льна-долгунца. Очень эффективен для уничтожения пырея ползучего (Elymus repens).
Действующее вещество: глифосат в виде изопропиламинной соли. Концентрация: 360 г/л.
Препаративная форма: водный раствор.
Преимущества: полностью уничтожает все виды сорняков и древесную-кустарниковую растительность. Лишён почвенной активности, поэтому его можно применять до посева любой культуры, благодаря системному действию вызывает гибель надземных и подземных частей сорных растений. Один из самых безопасных гербицидов, который при правильном применении не представляет опасности для человека и окружающей среды.
Сферы и объекты применения.
В сельском хозяйстве: пары (под посев озимых зерновых, рапса и др.); поля, предназначенные под весенний сев различных культур; посевы зерновых, льна, подсолнечника (десикация), сады и виноградники, сенокосы и пастбища (обновление).
Фермерские хозяйства, приусадебные и садоводческие участки и т.д.
Земли несельскохозяйственного пользования.
Сроки обработки.
В зависимости от объекта применения:
Пары — во второй половине лета - начале осени (за 10-15 дней до посева озимых зерновых и рапса), когда сорняки дадут массовые всходы и хорошо отрастут (особенно многолетние).
Поля из-под стерневых и других предшественников (подготовка их к весеннему посеву): осенью, в послеуборочный период по отрастающим сорнякам (как на парах).
Весной, за 2 недели до посева (посадки) сахарной свёклы, подсолнечника, кукурузы, льна-долгунца, сои, ярового рапса, капусты и других культур или за 2-5 дней до всходов картофеля, по вегетирующим сорнякам.
Посевы зерновых - за 14 дней до уборки (при влажности зерна не более 30%).
Десикация (подсушивание зерна) и частичное уничтожение сорняков в целях облегчения уборки.
Посевы льна долгунца – за 28 дней до уборки для подсушивания культурных и сорных растений.
Посевы подсолнечника – за 10 дней до уборки при влажности зерна не более 30%, для подсушивания культурных и сорных растений.
Сенокосы и пастбища, пласт многолетних трав — во второй половине лета, когда травы, после укоса или стравливания, отрастут на 10-15 см.
Земли несельскохозяйственного пользования — весной и летом, в период активного роста, против комплекса травянистой и древесно-кустарниковой растительности.
Регламент применения: весной и осенью обработки проводятся по вегетирующим сорнякам.
Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании – 100-200 л/га, при авиаобработках – 50-100 л/га. Опрыскивание следует проводить в сухую и безветренную погоду, не позже чем за 6 часов до дождя. Во время опрыскивания не допускается попадание гербицида на листья культурных растений, деревьев и кустарников.
Не рекомендуется применять гербицид "Тайфун" при температуре воздуха ниже +10°С и выше +25°С.
Совместимость с другими препаратами: для повышения эффективности против трудноискоренимых видов сорняков и ускорения проявления визуальных симптомов гербицидного действия "Тайфун" можно смешивать с другими гербицидами и с азотными удобрениями.
Приготовление рабочего раствора: наполнить бак опрыскивателя водой на ½ объёма, включить мешалку и добавить отмеренное количество препарата. Долить воду до полного объёма при включенной мешалке. Перемешивание продолжать и во время обработки.

Skriv en recension

OBS: HTML översätts inte!
    Dålig           Utmärkt
Captcha
Top