• Score 250 EC (fungitsiid)

Score 250 EC (fungitsiid)

  • 3.45€


Score 250 EC. Taimehaiguste tõrjeks.
Difenokonasool, emulsioonikontsentraat, 250 g/l.
Profülaktilise ja raviva toime vahend õuna-, pirnipuu, roosi, ilupuude ja -põõsaste kaitseks jahukaste ja kärntõve eest.
Kasutusviis.
Pritsida taimed vegetatsiooniperioodil preparaadi lahusega, mis on värskelt valmistatud, esimeste haigustunnuste ilmumisel kuiva tuulevaikse ilmaga hommikustel või õhtustel tundidel, kindlustades ühtlase lehtede märgumise.
Preparaat ei ole toksiline lindudele ja kasulikele putukatele. Töölahus valmistatakse 2 ml preparaadi lahustamise teel 10 liitris vees pidevalt segades. Töölahuse kulu kuni 2 liitrit noore puu ja kuni 5 liitrit viljakandva kohta. Esimest töötlemist viia läbi roosa õienupu faasis, teist pärast õitsemist, järgnevaid – vajadusel vahega 10-14 päeva. Maksimaalne töötluste arv – 4. Viimase töötluse aeg enne 20 päeva saagikoristuseni.

 "Score" – süsteemne fungitsiid ja laia spektriga vahend seemnete puhtimiseks. Peale kaitsevõime mõjub preparaat positiivselt taimele endale (suurendab lehepinda, võrsete pikkust ja lehistumist 1,2 kuni 1,6 korda), kindlustab järgmise aasta saagikuse. Ohutu putukatele, kaladele, inimestele ja teistele sooja- ja külmaverelistele. Ei ladestu taimedesse ega mulda. 
Toimeaine: difenokonasool.
Preparaadi mõju ei sõltu ilmastikutingimustest, kuid temperatuuril +12°C ja alla selle preparaadi efektiivsus väheneb.
Pritsimisel preparaat imendub lehtedesse, avaldades kaitsvat ja ravivat toimet. Preparaadi toime kestvus, kasutades seda profülaktikaks kärntõve ja jahukaste vastu on 6-7 päeva, raviotstarbel – 4-5 päeva.
Kasutatakse samuti paljude kottseente, kandseente, hallitusseente vastu.
Ületab oma kasutusspektrilt enamikke preparaate, ei oma pärssivaid kõrvalmõjusid tõusmetele ja välistab neid. Toimeaine neeldumine seemnetes ja idudes toimub järk-järgult, fungitsiidi aktiivsus on stabiilne taime kõige haavatamas etapis taimede kasvu alguses vegetatsiooniperioodi algperioodil.
On spetsiifilise aktiivsusega jahukaste, õunapuude kärntõve ja luuviljaliste haiguste vastu, samuti ka nõgitõve, juuremädanike ja seemnete hallituse vastu.
Üheks difenokonasooli eripäraks on tema pehmem toime kultuurtaimedele. Katsetuste käigus selgitati välja, et võrreldes teiste ainetega kiirendab ta seemnete idanevust kahe ööpäeva võrra, ka tõusmed ilmuvad ühtlaselt. On täheldatud ka puhmistumist ja varte hulga produktiivsuse suurenemist sama pikkusega taimede puhul, mis tegelikkuses lihtsustab koristamist.
Seemnete töötlemist võib alustada juba hulga aega enne külvi (mürgitatud seemned võivad säilida paarist kuust kuni aastani). Kuigi preparaati võib kasutada tõrjeotstarbel, saab parima tulemuse siiski kasutamine profülaktikaks.
Soovitatakse 2 pritsimist enne õitsemist ja 2 pärast, esimene kui õienupp on värvunud, järgmised 10 -12 päevase intervalliga. Maksimaalne töötlemiste arv on 4. Viimane pritsimine tuleks teha vähemalt 20 päeva enne saagi koristamist.
Toimemehhanism.
Difenokonasool läbib taimekoed, pärsib täielikult seeneniidistiku kasvu, vähendab patogeeni spooride taset. Seemnete töötlemisel tungib ta sügavale seemnete sisemusse ja taime kasvades on võimeline edasi kanduma kogu tema organitesse.
Kasutamine.
Difenokonasooli baasil registreeritud preparaadid on lubatud kasutamiseks õuna- ja pirnipuude haiguste (kärntõbi, jahukaste), suhkru- ja söödapeedi (laiktõbi, jahukaste, kuivlaiksus), kartuli ja avamaa tomati (kuivlaiksus), lillekultuuride (jahukaste, hahkhallitus) haiguste tõrjeks, samuti nisu haiguste vastu (juuremädanikud, lendnõgi, jt).
Toksikoloogilised omadused.
Ohutu mesilastele, ei ole toksiline lindudele ja vihmaussidele. Kaladele vähetoksiline. Difenokonasooli baasil tehtud preparaadid on soojaverelistele vähetokilised (3. ohuklass).
Ei ärrita nahka ja silmi.
Aine mullas praktiliselt edasi ei liigu.
Toksilisuse dünaamika uuringud on näidanud, et esimesed kaks aastat töötlemisel Scorega olid jääkaine kogused mullas juba kolme päeva pärast mitte täheldatavad. Kolme aasta pärast analoogne katse näitas, et jääkainete kogus ei ületanud 14 päeva möödudes lubatud piire. Edaspidi see piir oli 21-24 päeva pärast neljandat pritsimist.
Saagikoristusel jääkaineid ei avastatud.

 "Скор" - системный фунгицид и протравитель семян против широкого круга фитопатогенов в сельском хозяйстве
Кроме защитного действия, препарат положительно влияет на само растение (увеличивает площадь листовой пластинки, длину побега и его облиственность в 1,2-1,6 раза), обеспечивает закладку урожая следующего года. Безопасен для насекомых, рыб, человека, других теплокровных и хладнокровных существ. Не накапливается в растении и почве. 
Действующее вещество: дифеноконазол.
Действие препарата не зависит от погодных условий, однако при температурах +12°C и ниже эффективность препарата снижается.
При опрыскивании препарат сорбируется листьями, оказывая защитное и лечащее действие.
Продолжительность действия препарата, используемого с профилактической целью против парши и мучнистой росы – 6-7 дней, с лечебной – 4-5 дней.
Используется также против широкого круга патогенов из классов аскомицетов, базидиомицетов, дейтеромицетов. 
Дифеноконазол превосходит большинство препаратов по спектру воздействия на фитопатогены, не обладает побочным ретардантным действием на всходы и исключает их изреженность. Поглощение действующего вещества семенами и ростками происходит постепенно, фунгицидная активность препарата стабильна в течение наиболее уязвимых фаз развития растений в начале вегетационного периода.
Обладает специфичной активностью против мучнистой росы, парши яблони и болезней косточковых, а также против головневых, корневых гнилей и плесневения семян.
Ещё одной особенностью дифеноконазола является мягкость действия на культурное растение. В серии испытаний было выяснено, что по сравнению с другими веществами при использовании этого средства ускоряется прорастание семян на двое суток, а всходы появляются одновременно.
Отмечается также усиление кустистости и увеличение продуктивного стеблестоя при одинаковой длине растений, что существенно облегчает уборку.
Обработку семян препаратом можно начинать задолго до сева (протравленные семена могут храниться от нескольких месяцев до года).
Хотя препарат может использоваться с лечебной целью, наилучший результат даёт его профилактическое применение.
Рекомендуется 2 опрыскивания до цветения и 2 после него, первое – в фазе розового бутона, последующие с интервалом в 10-12 дней. Максимальное количество обработок не более 4. Последнее опрыскивание должно быть не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая.
Механизм действия.
Дифеноконазол проникает в ткани растения, полностью ингибирует рост субкутикулярного мицелия, снижает уровень спороношения патогена.
При обработке семенного материала проникает глубоко внутрь семян и способен распространяться по мере роста растений по всем органам.
Применение.
Зарегистрированные препараты на основе дифеноконазола разрешены к применению против болезней яблони, груши (парша, мучнистая роса), свёклы сахарной и кормовой (церкоспороз, мучнистая роса, альтернариоз), картофеля, томата открытого грунта (альтернариоз), цветочных растений (мучнистая роса, серая гниль) и др.;  
против болезней пшеницы яровой (твёрдая головня, плесневение семян, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, пыльная головня, септориоз, питиозная корневая гниль) и др.
Токсикологические свойства и характеристики.
Безопасен для пчёл, не токсичен для птиц и дождевых червей. Малотоксичен для рыб.
Препараты на основе дифеноконазола для теплокровных малотоксичны (3-й класс опасности).
Не раздражают кожу и слизистые глаз.
Вещество практически не передвигается в почве. Изучение особенностей динамики токсиканта показало, что в первые два года обработок препарата «Скор» на основе дифеноконазола его остаточные количества в почве не были отмечены уже через три дня. Через три года аналогичной системы защиты сада остаточные количества препарата (не превышающие ориентировочно-допустимые концентрации ОДК) присутствовали в течение 14 дней. При дальнейшем изучении период полного распада увеличивался до 21-24 дней после последней четвёртой обработки.
При съёме урожая остаточные количества ксенобиотика не обнаружены.
Приготовление рабочего раствора: 2 мл на 10 л воды. 
Расход рабочего раствора: 2 л на молодые деревья или кустарники и до 5 л на взрослые плодоносящие деревья.
Максимальное количество обработок - 4.

 

Skriv en recension

OBS: HTML översätts inte!
    Dålig           Utmärkt
Captcha
Top