• Mavrik Vita (hyönteismyrkky)

Mavrik Vita (hyönteismyrkky)

  • Merkki: MKDS
  • Pakkauksessa: 5 ml
  • Saatavuus: Varastossa
  • 3.09€


"MAVRIK VITA" - Taimekaitsevahend. Insektitsiid.
Mavrik Vita väikepakendis kasutatakse kahjurite tõrjeks hernel, oal, kartulil, porgandil, lillkapsal, brokkolil, peakapsal, rooskapsal ja ilutaimedel.

Toimeaine: tau-fluvalinaat 240 g/l
Preparaadi vorm: emulsioon, õli vees (EW)
Pakend:  5 ml
Eesti reg-nr: 0065/22.12.04.a.
Taimekaitsevahendit Mavrik Vita 5 ml, 10 ml ja 30 ml pakendites tohib osta ja kasutada ka taimekaitsetunnistust mitteomav isik.
Toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr. 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid muid kasutuspiiranguid.

ÜLDINE TEAVE: Mavrik Vita hävitab kahjurputukaid ning tõrjub ja hävitab lestasid. Preparaat mõjub eelkõige kontaktsel teel, s.t. et tõrjutavad kahjurid peavad kokku puutuma pritsimisvedelikuga või selle jääkidega. Hea tulemuse eelduseks on taime korralik katmine pritsimisvedelikuga. Mavrik Vita on lubatud kasutada taimede õitsemise ajal. Pritsitakse hommiku- ja õhtutundidel, kui mesilaste ja teiste kasulike putukate lendlus pole alanud või on lõppenud.

KASUTAMINE: Pritsida kahjurite ilmumisel.
Töö-lahus:  Mavrik Vita ml/10 l vee kohta
10 l töölahusega saab pritsida 330 m² (300 l töölahust/ha).

Pritsimiste vaheline intervall on 14 päeva.

Kultuur: Hernes (täisküpsuses koristatav)
Kahjurid: Hernekärsakad (Sitona sp.), herneripslane(Kakothrips pisivorus), herne- lehetäi  (Acyrthosiphon pisum),  hernemähkur(Cydia nigricana)
Kumerdunud iduvars koos pärislehtedega väljub mullast ja sirutub ülesse, lehed muutuvad rohelisteks kuni kõik kaunad peavarrel on normaalsuuruses, seemned on rohelised, esimestes kauntes muutuvad tahkeks

Kultuur: Oad (täisküpsuses koristatavad)
Kahjurid: Oa-lehetäi(Aphis fabae)
Õiepungad on nähtaval, kuid kaetud veel lehtedega kuni peaaegu kõik kaunad on saavutanud oma lõpliku pikkuse

Kultuur: Kartul
Kahjurid: Kartulimardikas(Leptinotarsa decemlineata), lehetäid (Aphids), lehetirtlased(Empoasca vitis, Empoasca solani, Euptetyx atropunctata )
Peavarre 2. leht on lahti keerdunud (> 4 cm) kuni 95% mugulatest on koore moodustumine lõppenud ja apikaalses otsas ka kinnistunud

Kultuur: Porgand
Kahjurid: Porgandi-lehekirp(Trioza apicalis), porgandikärbes(Psila rosae)
Kolmas pärisleht on lahti voltinud kuni 10 või enam pärislehte on lahti voltinud

Kultuur: Lillkapsas, brokkoli,  peakapsas ja rooskapsas
Kahjurid: Suur kapsaliblikas (Pieris brassicae), väike kapsaliblikas(P. napi), kapsakoi (Plutella xylostella), kapsakärbes (Delia sp.), maakirbud  (Phyllotreta sp.), naeri-hiilamardikas  (Meligethes aeneus), kapsa tuhktäi (Brevicoryne brassica)
Idulehed on täielikult lahti volditud; kasvukuhik või esimene leht on nähtav kuni pea on omandanud tüüpilise suuruse ja kuju, pea on tihedalt koos

Kultuur: Ilutaimed
Kahjurid: Lehetäid, lestad, lehekirbud (Psyllidae), mardikalised (Coleoptera)

ESMAABI: Õnnetusjuhtumi puhul konsulteerida arstiga. Säilitada arsti jaoks originaaletikett. Ravi sümptomaatiline. Spetsiaalne vastumürk puudub.
Preparaadi nahale sattudesvõtta ära määrdunud riided, saastunud kehaosad pesta põhjalikult vee ja seebiga. Kui naha ärritus püsib, konsulteerida arstiga.
Silma sattumiselpesta otsekohe 15 min jooksul voolava veega, püüdes hoida silmalaud avatuna. Konsulteerida silma- või üldarstiga.
Sissehingamiselväljuda ohtlikust tsoonist.
Allaneelamiselpeab oksendamise esilekutsumiseks kannatanu olema pea-allapoole asendis. Anda kiiresti juua 1-2 klaasi vett ja oksendamise esilekutsumiseks ärritada sõrmega kurgunibu. Pöörduda arsti poole. Teadvuse kaotuse korral hoida kannatanu küljeli asendis, pea allapoole, mitte manustada midagi suu kaudu ega kutsuda esile oksendamist.
KESKKONNAOHTLIKKUS: Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ja taara loputusvee sattumist pinna- ja põhjavette ning kanalisatsiooni !
HOIUSTAMINE: Preparaati tuleb säilitada originaalpakendis, varustatuna etiketiga, hästi suletuna, jahedas, kuivas, ventileeritavas ja lukustatud kohas.
TAARA PURUNEMISEL: Mahavoolanud preparaat katta saepuru, liiva või muu absorbeeriva ainega kuni segu on täielikult läbi imbunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja viia ohtlike jäätmete käitlejale.
TAARA KAHJUTUSTAMINE: Tühja taarat uuesti mitte kasutada! Kasutatud taara pesta kolm korda puhta veega, loputusveed lisada töölahusesse. Taara muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.
ETTEVAATUSABINÕUD: Vältida kokkupuudet preparaadiga. Võimaluse korral kasutada vastavat kaitseriietust, kummikindaid ja -saapaid, kaitseprille, hingamisteede kaitsevahendit. Pärast töö lõpetamist pesta käed ja nägu. Kasutatud kaitseriietus pesta enne järgmist kasutamist.

Инсектицидное средство "Маврик Вита".
Водная эмульсия, содержащая тау-флювалинат 240 г/л.
Класс опасности III (вещества умеренно опасные).
Уничтожаемые насекомые: Рапсовый цветоед, Семенной скрытнохоботник, Стручковый капустный комарик, Крестоцветные блошки, Рапсовый пилильщик, Яблонный цветоед, Тли, Яблонный плодовый пилильщик и плодожорка, Минирующие моли, Листовёртки, Пяденицы, Медяницы, Щитовки, Клещи.
Порядок приготовления рабочей жидкости: перед использованием препарата тщательно взболтайте содержимое упаковки, добавьте рассчитанное и отмеренное количество в отдельную ёмкость с несколькими литрами воды, хорошо перемешайте. Заполните ½ бака опрыскивателя чистой водой, добавьте эмульсию (маточный раствор) в бак опрыскивателя.  Рабочий раствор должен быть использован в день приготовления. Не храните рабочий раствор препарата более 48 часов в баке опрыскивателя. Период защитного действия: до 7 дней (рапсовый цветоед), 14 дней (злаковые тли, крестоцветные блошки и др.).
Скорость воздействия: "Маврик" обладает характерным для пиретроидов «нокдаун»-эффектом. Первые видимые симптомы (прекращение питания и последующая гибель насекомых) заметны уже через 30 минут после обработки, полная гибель наступает в течение 3-6 часов после применения препарата.
Фитотоксичность: риск возникновения фитотоксичности - 
минимальный (при условии строгого соблюдения рекомендаций по применению производителя).

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны: препарат относится к 3 классу опасности для пчёл (малоопасные для пчёл пестициды). 
Экологические регламенты
• обработку растений проводить ранним утром или поздним вечером; скорость ветра до 4-5 м/с; 
• погранично-защитная зона для пчёл – не менее 2-3 км; 
• ограничение лёта пчел 3-24 часов. 
• Препарат не разрешается для применения в водоохраной рыбохозяйственной зоне. Очень токсичен для водных организмов (рыб и водных беспозвоночных), может вызывать продолжительные неблагоприятные изменения в водной среде. 
• Действующее вещество тау-флювалинат быстро адсорбируется почвой, обладает низкой подвижностью в почве, поэтому риск загрязнения грунтовых вод минимальный.


КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПАСНОСТИ И ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
H410: Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
P102: Хранить в месте, недоступном для детей.
P501: Удалить содержимое/контейнер в соответствии с установленным порядком.
EUH 401: Следуйте руководству по использованию во избежание рисков для здоровья человека и окружающей среды.
МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ: при первых признаках отравления необходимо немедленно отстранить пострадавшего от работы, вывести на свежий воздух. Если дыхание нерегулярное или остановилось, необходимо провести потерпевшему искусственное дыхание, после чего обеспечить ему тепло и покой и немедленно вызвать врача. При попадании в глаза – немедленно промыть глаза мягкой струёй чистой проточной воды в течение 15 минут, стараясь держать глаза открытыми. Снять контактные линзы. При появлении признаков раздражения немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу – осторожно, не втирая, удалить препарат ватой или куском материи, смыть струёй воды или слабым содовым раствором. Возникающие при контакте с кожей зуд, жжение или онемение носят временный характер и продолжаются не более 24 часов. При попадании препарата на одежду немедленно снять её и повторно использовать только после стирки. При случайном проглатывании – рвоту не вызывать. Прополоскать рот большим количеством воды, после чего дать выпить активированный уголь и незамедлительно доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение, показать врачу тарную этикетку. Специфического антидота нет. Проводить симптоматическое и поддерживающее лечение.

Insecticide.

Kirjoita arvostelu

HUOM: HTML-koodia ei käännetä!
    Huono           Hyvä
Captcha
Top