• "Roundup Bio"

"Roundup Bio"

  • Tootja: MKDS
  • Pakendis: 5 ml
  • Saadavus: 2
  • 1.79€


"Roundup Bio".
Taimekaitsevahend: herbitsiid.
Toimaine: glüfosaat 360 g/l.
Preparaadi vorm: vesilahus.
Üldhävitava toimega herbitsiid orasheina jt. pikaealiste umbrohtude tõrjeks, puuvilja-ja marjaaedade reavahedel, teeradade puhastamiseks mittepõllumajanduslikel aladel.
Mõjub roheliste osade kaudu, kui pritsitavad taimed on 10-15 cm kõrgused. Mitmeaastaseid umbrohte on parem tõrjuda enne õitsemist. Vältida, et pritsimisel ei satuks tõrjevahend nendele taimedele, mida soovitaksesäilitada. Umbrohtude ja juuresüsteemi täielikuks hävitamiseks kulub orienteeruvalt 2 nädalat.
Kasutamine: marja-aedade reavahed, lühi- ja pikaealised umbrohud 3-5 l/ha 6-10 ml/1l-vees 20-25 m²-le pritsinmiskordi 1 ooteaeg/tööoode umbrohu aktiivne kasvuperiood, orasheinal 3-4 pärislehte. Mitte põllu-majandus-likud alad ühi-ja pikaealised umbrohud 2-8 l/ha 4-16 ml/1l-vees 20-25 m²-le pritsimiskordi 1umbrohu ooteaeg/tööoode aktiivne kasvuperiood, orasheinal 3-4 pärislehte.
Hoiustamine: hoida temperatuuril mitte alla -15 C ja mitte üle +40 C kuivas ja otsese päikese eest kaitstult.

Eesti reg. nr:181/24.11.05.
Partii Nr. ja valmistamise kuupäev: vaata pakendil.

Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid. Enne kasutamist lugeda läbi kaasasolev juhend !
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Hoida eemal toiduainetest, joogist ja loomasöödast.
S20/21: käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.
Esmaabi: mistahes mürgitusnähu ilmnemisel kasutage juhendis toodud esmaabi meetmeid ja pöörduge arsti poole, näidake pakendit või etiketti. Sissehingamisel : viia kannatanu värske õhu kätte ja hoida mugavas asendis. Sümptomite püsimisel pöörduda arsti poole. Kokkupuutel nahaga: eemaldada koheselt kemikaaliga määrdunud riided. pesta nahka rohke vee ja seebiga. Määrida kemikaaliga kokkupuutunud naha pinda E-vitamiini sisaldava kreemiga või nahapiimaga. Nahaärrituse püsimisel pöörduda arsti poole. Silma sattumisel: loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole.
Allaneelamisel: allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist, pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti.
Informatsioon arstile: spetsiifilist vastumürki ei ole, rakendada sümptomaatilist ravi.
Pakendi purunemisel: välja voolanud preparaat katta liiva või saepuruga, kuni segu on täielikult läbi imbunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete kogumiskohta. Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.
Taara kahjustamine: taara muuta kasutamiskõlbmatuks, ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta. 

 

Lisa arvamus

Märkus: HTML kood ei ole lubatud.
    Halb           Hea
Captcha
Top