• Kartul "Farmer"

Kartul "Farmer"

Solanum tuberosum
  • Tootja: SeDeK
  • Pakendis: 0,02 g
  • Saadavus: 1
  • 1.80€


Intensiivne varajane sort-populatsioon. Suurepärased maitseomadused. Viljaliha on helekollane. Universaalne kasutamine.

* Hollandi intensiivne tehnoloogia.
Oma loomult on kärtuli saagikus mitte väiksem, kui 200-250 tsentnerit hektarilt ehk 200-250 kg sajandikult. Iga teistsugune saagikus sõltub inimkätest, sisuliselt on hinnanguks tema tegevusele.
Kartuli kasvatamisel on kõik tehnoloogilised etapid omavahel seotud ja nende eesmärgiks on maksimaalselt suure saagi saamine. Nende hulgas on põhielemente, mis suuresti mõjutavad saagikust. See, et aednikud neid piisavalt tähtsaks ei hinda on peamine, põhjustab kartuli saagikuse ja kvaliteedi languse.
Iga kärtulikasvatuse tehnoloogia peamiseks eesmärgiks on luua parimad tingimused nende kasvuks ja arenguks. Sellega seoses, mitte asjata ei huvita kodumaiseid aednikke hollandi kärtulikasvatajate kogemused. Ja kuigi nende tehnoloogia on ette nähtud kartuli tööstuslikuks tootmiseks, võib mõningaid selle elemente kasutada ka õue-aiamaal tingimustes.
Tuleb märkida, et hollandi tehnoloogia järgi kartuli kasvatamine omab rea iseärasusi, nimetame neist mõningaid. 
KARTULI PAIGUTUS. Krtul paigutatakse tasastele pindadele, kalded on lubamatud. Pinnas peab sisaldama mitte vähem kui 2,0-2,5% huumust. Tingimata järgitakse kultuuride külvikorda, arvestades, et samas kohas ei tohi kastulit kasvatada mitte varem, kui 3-4 aasta pärast. 
VÄETAMINE. 
Orgaanilist väetist sõnniku või kompostina antakse eelnevale kultuurile või enne sügiskündi arvestades 400-500 kg. sajandikule. Samal ajal kasutatakse fosfor-kaalium väetist – superfosfaati, kaalium kloriidi, või kaaliumi soola arvestades 5-10 kg sajandikule. Lämmastikväetisi karbamiidina (5 kg sajandikule – 100 ruutmeetrit) kasutatakse kevadel. Orgaanilisi ja mineraalväetisi laotatakse võimalikult ühtlaselt. 
MULLA ETTEVALMISTUS. 
Sügisel äestatakse mulda 22-27 cm sügavuselt pealiskihi ümberpööramisega. Kündi teostatakse firma "Lemken" adraga, milline ei jäta künnivagusid. Kevadel niiskuse sulgemist ei tehta, selliselt kuivab pinnas kiiremini. Pealispinnas äestatakse frees kultivaatoriga 12-14 cm.
Sügavuselt. Aednikud võivad kasutada selleks harki, milledel on piide vahekaugus 20-30 cm ja pii paksus 5-6 cm. Nendel harkidel on sügavuse piiraja. Madal mullaharimine ei lõhu pinnase kapillaare, mida mööda niiskus levib seemne mugulani. Nii on taim vähem tundlik kuivuse suhtes ja kannatab paremini põuda.
Hollandi tehnoloogia puhul omistatakse istutusmaterjali kvaliteedile erilist tähtsust. Seemnekärtul peab olema kõrge reproduktsiooniga, 100% sordipuhtuse ja idanevusega. Mugulad on ühesuurused, 50-60 mm diameetriga. Istutusmaterjal idandatakse 2-5 mm idude tekkimiseni. Sellised idud ei murdu istutamisel ära. 
ISTUTAMINE. 
Mulla ettevalmistamise ja kärtuli panemise vahel ei tohi olla vahet. Seejuures tuleb silmas pidada, et varane istutusaeg soodustab maksimaalse lehestiku teket ja kiiremat mugulate kasvu. Kesk-Uraali tingimustes langeb parim kärtulipanemise aeg kokku kaselehtede kasvu algusega (kui kaselehed on ühe kopika suurused). Selleks ajaks on muld juba soojenenud. Vagude vahekaugus on 75 cm. Istutustihedus peab vastama sordi bioloogilistele erisustele, luues eelduse võimsa lehestiku ja juurestiku moodustamiseks. Tihedus varieerub 400 kuni 1000 mugulani sajandikule. Varased sordid moodustavad vähemarenenud juurestiku, nende arvestuslik istutustihedus võiks olla 600-750 mugulat sajandikule, väiksema seemne puhul kuni 1000 mugulat. Sverdlovski oblasti tingimustes mugulaid lõigata ei ole soovitav. Mullaharimismasinate neljarealised kettad tekitavad 8-10 cm kõrguse vao, mille laius jalamil on 30-35 cm. Järelejäänud muld vaovahedes tarvitatakse hiljem ümber pööramise teel vao moodustamiseks. 
PÕLLU HOOLDUS. 
Kartulikasvataja peamiseks ülesandeks on luua parimad tingimused kartulitaimede kasvuks ja arenguks, saagi formeerimiseks vaoharjal, ülalpool vao põhja. Umbrohi kasvab peale kärtuli panemist 14-18 päevaks, selleks ajaks hakkavad katulivõrsed jõudma vao pinnale. Siis tulebki teha esimene vaheltharimine.Põhiliseks seadmeks vaheltharimiseks on piidega frees kultivaator Selle abil moodustatakse vagudevahelisest kobestatud pinnasest trapetsikujulised vaod kõrgusega 25-35 cm ja laiusega alusel 72 cm ja pinnal 15-17 cm. Mulla pealispind vao kaldel ja tipus tihendatakse ja silutakse kultivaatori abil. Moodustunud muldkeha soodustab niiskuse kogunemist liigniiskuse korral. Peale muldamist mingit muud vagudevahelist mullatöötlemiset hollandi tehnoloogia ette ei näe. Kuid toimub ka võitlus kahjuritega ja haigustega fütoftoraga. Võitluseks nendega tehakse 5-6 töötlust lkeemiliste preparaatidega. Esimene töötlus tehakse juba enne haigusilmingute tekkimist. 
KARTULI KORISTUS. 
Enne mugulate koristamist eemaldatakse kindlasti pealsed (mehhaaniliselt kitkudes). Peale seda, sõltuvalt sordist ja saagi kasutamise eesmärgist, hoitakse mugulaid mullas veel kaks nädalat. Selle meetod on ette nähtud valminud, terve, kinnitunud koortega kärtulisaagi saamiseks, mis vähendab kärtulimugulate mehhaanilist vigastamist, parendab nende säiluvust. Millised on siis hollandi tehnoloogia eelised võrreldes uraalide ehk kodumaise meetodiga ? Katsetused on näidanud. Seal, kus peetakse peensusteni kinni kodumaise tehnoloogiast, ei ole saak eriti väiksem, kui hollandi meetodi puhul, kui tehnoloogiat ei jälgita, võib saak olla ka kaks korda väiksem, kui hollandi tehnoloogia puhul. Kui jälgida, siis terve rida elemente kattuvad, need on kõrgekvaliteedilise seemnematerjali kasutamine, kalibreerimine, soojendamine, idandamine, mulla ettevalmistus, töödeldes seda kobedaks ja peenestruktuuriliseks, võimsate vagude tekitamine, mis on vajalik saagi formeerumiseks.

Potato Gilroy F1, Solanum tuberosum, Kartuli põld

Картофель "Фермер".
Ранний сорт-популяция столового картофеля с интенсивным формированием высококачественных клубней. Клубни удлинённо-овальные, с жёлтой кожурой и поверхностными глазками. Мякоть светло-жёлтая, с высокими вкусовыми качествами.
Ценность сорта: устойчивость к золотистой картофельной нематоде, стабильная урожайность, пригодность для длительного хранения.
Назначение универсальное. Посев производить замоченными и наклюнувшимися семенами, пикировка не требуется.

Potato Gilroy F1, Solanum tuberosum, Kartuli õis

* Голландская интенсивная технология.
По своей природе картофельное растение обладает урожайностью не ниже 200-250 ц с гектара или 200-250 кг с одной сотки. Всякая другая урожайность зависит от рук человека, по существу являясь оценкой его деятельности. При возделывании картофеля все элементы технологии взаимосвязаны, они должны быть направлены на получение максимального урожая. И все-таки среди них есть элементы основные, которые в большей степени ответственны за урожай. Недооценка их огородниками - главная причина снижения урожайности картофеля и качества клубней на некоторых участках». Основная задача любой технологии выращивания картофеля - это создать для его роста и развития наилучшие условия. В этой связи отечественных огородников неспроста привлекает опыт возделывания голландских картофелеводов. И хотя их технология предназначена для производства картофеля на индустриальной основе, но отдельные ее элементы можно использовать в условиях приусадебного хозяйства. Следует отметить, что выращивание картофеля по голландской технологии имеет ряд особенностей, назовем некоторые из них. 
РАЗМЕЩЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ. Картофель размещают на выровненных участках, где недопустимы склоны. Почва должна содержать не менее 2,0-2,5% гумуса. Обязательно предусматривают чередование культур с таким расчетом, чтобы картофель на один и тот же участок возвращался не ранее чем через 3-4 года.
ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ. Органические удобрения в виде перегноя или компоста вносят под предшествующую культуру или под зябь осенью из расчета 400-500 кг на одну сотку. В это же время применяют фосфорно-калийные удобрения - суперфосфат, хлористый калий, или калийную соль, из расчета 5-10 кг на сотку. Азотные удобрениями в виде мочевины (5 кг на одну сотку - 100 кв.м) вносят веской. Органические и минеральные удобрения рассыпают как можно равномернее. 
ОБРАБОТКА ПОЧВЫ. Осенью почву рыхлят на глубину 22-27 см с оборачиванием верхнего пласта. Вспашку проводят оборотным плугом фирмы «Лемкен», который позволяет обойтись без свальных борозд. Весной закрытие влаги не делают, так участок скорее подсыхает. Рыхлят верхний пласт с помощью фрезерного культиватора на глубину 12-14 см. Огородники в таком случае могут воспользоваться вилами, у которых расстояние между зубьями 20-30 см, толщина зуба 5-6 мм. Эти вилы имеют ограничитель по глубине. Неглубокая обработка не нарушает почвенных капилляров, по которым влага поступает к маточному клубню. Так растение меньше подвергается засухе или меньше страдает при засухе. При голландской технологии качеству посадочного материала придается исключительное значение. Семенной картофель должен быть высокой репродукции, 100%-ной сортовой чистоты и всхожести. Клубни выровненные, 50-60 мм в диаметре. Посадочный материал проращивают до появления ростков длиной 2-5 мм. Такие ростки при посадке не обламываются. 
ПОСАДКА. Нельзя допускать разрыва между подготовкой почвы и посадкой картофеля. При этом надо иметь в виду, что ранние сроки посадки способствуют формированию максимальной листовой поверхности и более быстрому росту клубней. В условиях Среднего Урала наилучший срок посадки картофеля совпадает с зеленением берез (березовые листочки, как одна копеечная монета). К этому времени почва уже хорошо прогревается. Посадку проводят с междурядьями 75 см. Густота посадки должна удовлетворять биологическим особенностям сорта, создавая предпосылки для проявления мощной листовой поверхности и корневой системы. Плотность (густота) посадки колеблется от 400 до 1000 клубней на одной сотке. Ранние сорта, образующие менее развитую корневую систему, высаживают из расчета 600-750 клубней на сотке, а более мелкие и до 1000 шт. В условиях Свердловской области клубни резать не рекомендуем. При посадке заделывающие диски четырехрядной машины формируют гребень высотой 8-10 см, шириной у основания 30-35 см. Оставшаяся почва в междурядьях потом будет нужна для формирования гребня с большой высотой при окучивании. 
УХОД ЗА ПОСАДКАМИ. Основная задача картофелевода - создать наиболее благоприятные условия для роста и развития растений картофеля, формирование урожая клубней в гребне выше дна борозды. Сорные растения после посадки картофеля прорастают на 14-18 день, к этому времени проростки культурного растения приближаются к поверхности гребня. Тогда-то и надо проводить первую междурядную обработку. Основной агрегат по уходу за растениями - фрезерный культиватор с гребнеобразователем. С его помощью из разрыхлённой в междурядьях почвы формируют трапециевидный гребень высотой 23-25 см и шириной у основания 75 см, а поверху 15-17 см; площадь поперечного сечения - 950-1000 кв.см. Поверхностный слой почвы на склоне и вершине гребня уплотняют и приглаживают при проходе культиватора. Сформированный объем почвы способствует сбросу влаги при избыточном увлажнении. После образования гребня никаких других междурядных обработок по голландской технологии не предусмотрено. Но не отменяется при этом борьба с вредителями и болезнями, с фитофторозом. Например, в борьбе с нею проводят 5-6 обработок с химическими препаратами. Первой обработкой занимаются до появления признаков болезни. 
УБОРКА. Перед уборкой урожая клубней обязательно удаляют ботву (механическим тереблением). После этого, в зависимости от сорта и назначения урожая картофеля, клубни выдерживают в почве еще две недели. Этот прием предназначен для получение зрелого, здорового картофеля с окрепшей кожурой, что снижает механические повреждения клубней, повышает их лежкость. Какие же преимущества голландской технологии против сложившейся уральской или отечественной? Проверка показала: там, где полностью соблюдались все тонкости отечественной технологии, недобор урожая против голландской невелик, при не соблюдении - урожай может быть в два раза меньше, чем при голландском варианте. Если проследить, ряд элементов обеих технологий совпадают. Это использование высококачественного семенного материала, калибровка, прогрев и проращивание, подготовка почвы с созданием рыхлой мелкокомковатой структуры, создание мощного гребня, необходимого для формирования урожая.

Kartul, Potato, Solanum tuberosum

Eng.: Potato. Suom.: Peruna. Sven.: Potatis.

Lisa arvamus

Märkus: HTML kood ei ole lubatud.
    Halb           Hea
Captcha
Top