• Karate Zeon

Karate Zeon

Insecticide
  • 2.76€


KARATE ZEON.
Taimekaitsevahend. Insektitsiid.
Toimaine: lambda-tsühalotriin 50 g/l.
Laia toimespektriga kontaktne ja söötmürk, mõeldud närivate ja imevate
kahjurputukate ning lestade tõrjeks aianduses, põllukultuuridel ja hoidlates.
Preparaadi vorm: kapselsuspensioon.
Pakend: 2 ml.
Eesti reg. nr.: 0213/30.06.05.

Sisaldab lambda-tsühalotriini ja 1,2-bensisotiasoliin-3-ooni.
Kasutamine: pritsipaak täita 1/3 vajamineva veega ja alustada segamist. Lisada vajalik kogus preparaati pritsipaaki ja alustada segamist. Seejärel lisada ülejäänud vajaminev veekogus. Hoolikalt segada ka enne pritsimise alustamist.
Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit.
Mesilaste ja teiste tolmeldajate putukate kaitsmiseks mitte kasutada
kasulike putukate aktiivse lendlemise ajal.
Kasutuspiirang: mitte kasutada lähemal kui 30 m veekogudest.Keskkonnaohtlikkus: vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taarala seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. Keskkonnasaaste vältimiseks käsutada sobivat pakendit.
Esmaabi: mistahes mürgitusnähu ilmnemisel käsutage juhendis toodud esmaabi meetmeid ja pöörduge arsti poole, näidake pakendit või etiketti. Sissehingamisel: viia kannatanu värske õhu kätte ja hoida mugavas asendis. Sümptomite püsimisel pöörduda arsti poole. Kokkupuutel nahaga: eemaldada koheselt kemikaaliga määrdunud riided. Pesta nahka rohke vee ja seebiga. Määrida kemikaaliga kokkupuutunud naha pinda E-vitamiini sisaldava kreemiga või nahapiimaga. Nahaärrituse püsimisel pöörduda arsti pooje. Silma sattumisel: hoida silmalaud lahti ja pesta rohke veega 10-15 minutit. Pöörduda arsti poole. Allaneelamisel: mitte esile kutsuda oksendamist! Loputada suud veega. Anda kannatanule aktiivsütt koos rohke veega. Pöörduda arsti poole, võimalusel näidata etiketti. Informatsioon arstile: Spetsiifilist vastumürki ei ole, rakendada sümptomaatilist ravi.
Ettevaatusabinõud: kasutada kaitseriietust, -kindaid ja -prille. Vältida kontakti naha ja silmadega. Pärast töölöpetamist pesta käed ja nägu. Taara purunemisel: välja pudenenud preparaati mitte käsutada, vaid koguda spetsiaalsesse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.
Pakendi kahjutustamine: pakendi korduvkasutamine on keelatud ! Pärast tühjendamist loputage pakend puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse vajmistamiseks. Loputatud pakend muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.
Hoiustamine: Säilitada originaalpakendis, varustatuna etiketiga, tihedalt suletuna, ohutus, jahedas, kuivas ja lastele kättesaamatus kohas. Tagatud säilimisaeg kinnises tehasepakendis 3 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida temperatuuril mitte alla 0°C ja mitte üle +35°C kuivas ja otsese päikese eest kaitstult.
Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi
nõudeid.
Kahjulik sissehingamisel ja allaneelamisel.
Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust.
Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist
vesikeskkonda kahjustavat toimet.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Hoida eemal toiduainetest, joogist ja loomasöödast.
Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.
Kemikaal ja pakend tuleb jäätmena hävitada ohutult.
Ärritab silmi ja hingamiselundeid.

"Каратэ Зеон" - контактный инсектицид для уничтожения садово-огородных и полевых насекомых-вредителей, предназначенный для защиты зерновых, технических, овощных, плодовых и других культур от комплекса листогрызущих и сосущих вредителей, включая клещей. Применяется также для обработки незагруженных складских помещений и прискладских территорий против комплекса амбарных вредителей. 
Преимущества препарата:
- широкий спектр воздействия на вредителей
- высокоэффективен против огромного сегмента вредителей на всех жизненных стадиях: от личинки до имаго.
- улучшенная формуляция препарата:
  микрокапсулированная суспензия;
  защита от УФ-лучей;
  высокая точка возгорания;
  отсутствие запаха;
  единственная на рынке микрокапсулированная препаративная форма (быстровысвобождающаяся: размер капсул по "ЗеОН"-технологии 0,1–10 μm, в отличие от сделанных по обычной технологии – 20-50 μm).
- высокая экономическая эффективность
- высокая дождеустойчивость и фотостабильность обеспечивают более длительную защиту даже при неблагоприятных условиях, что в сочетании с биологической эффективностью и низкой стоимостью гектарной нормы гарантирует высокую экономическую отдачу.
Действующее вещество: Лямбда-цигалотрин.
Содержание ДВ: 50 г/л.
Препаративная форма: микрокапсулированная суспензия.
Химический класс: пиретроид.
Способ проникновения: контактный пестицид кишечного действия.
Период защитного действия: не менее 14 суток.
Класс опасности для человека: 3 (малоопасное вещество).
Класс опасности для пчёл: 1 (высокоопасное вещество).
Не фитотоксичен для растений в испытанных нормах расхода.
Для предотвращения возникновения резистентности (привыкания) вредителей к препарату необходимо его чередование с инсектицидами из других химических групп.
Срок хранения: 3 года со дня изготовления.
Хранить препарат в сухом, тёмном помещении с интервалом температур от от -5°С до +35°С.
Упаковка: 2 мл.

Нормы расхода "Каратэ Зеон" в расчёте на 10 литров:
- для кукурузы применяется в целях защиты от кукурузного мотылька. Раствор готовится в таком соотношении: 2 мл на 10 л воды. Норма расхода составляет 10 л/100 м2 (допускается 1 обработка в течение периода вегетации со сроком ожидания 30 дней).
- для гороха применяется в целях защиты культуры от таких вредителей: гороховый комар, тля, долгоносик, трипсы. Рекомендуемая норма для приготовления раствора составляет 1 мл на 10 л воды, при расходе 10 л/100 м2 (допускается проведение 1 обработки со сроком ожидания 30 дней).
- для обработки яблонь необходимо приготовить раствор в соотношении: 5 мл на 10 л воды, что поможет защитить деревья от плодожорки, листовёртки и клещей. Расход приготовленного средства составляет 10 л/100 м2 (допускается в течение периода вегетации проводить 2 обработки со сроком ожидания 20 дней).
- для защиты картофеля от колорадского жука готовится раствор в соотношении 2 мл на 10 л воды. Рекомендуемый расход составляет 10 л/100 м2 (допустимое количество обработок: 2 раза со сроком ожидания 20 дней).
- для защиты капусты и томатов готовится в пропорции: 1 мл на 10 л воды. Это помогает защитить культуры от колорадского жука, совки, белянки, моли, блошек. Рекомендуемый расход 10 л/100 м2 (допускается одна обработка в течение сезона со сроком ожидания 30 дней).
- для защиты винограда, вишни, малины, земляники, смородины применяется раствор, приготовленный в соотношении: 4 мл на 10 л воды. Это помогает защитить культуры от листовёртки, паутинного клеща и тли. Рекомендуемый расход 10 л/100 м2 (допускается 2 обработки в период вегетации со сроком ожидания 30 дней).
- для защиты крыжовника от клеща, тли и пилильщика рекомендуется готовить рабочее средство в соотношении: 3 мл на 10 л воды. Рекомендуемый расход составляет 10 л/100 м2 (допустимая норма обработок: 2 раза со сроком ожидания 30 дней).

Для получения эффективного результата необходимо проводить равномерное опрыскивание всей листвы культуры, избегая стекания в почву. При соблюдении всех рекомендаций гибель насекомых происходит через 30 минут после проведённой обработки (но в некоторых случаях срок действия может достигать и 3 часов). Препарат совместим со многими пестицидами и фунгицидами, что позволяет значительно уменьшить количество необходимых обработок.
Обработку препаратом необходимо проводить утром или вечером, не допускается применение средства при сильном ветре, а также при расстоянии до водоёма менее 30 м.

* Предосторожности: при попадании препарата в глаза - тотчас тщательно и обильно промыть их чистой проточной водой.
При загрязнении кожи — снять препарат ватой или куском материи (не втирая), а затем обмыть водой с мылом.
При случайном проглатывании - немедленно дать выпить несколько стаканов тёплой воды с активированным углем (из расчёта 1 г сорбента на 1 кг массы тела человека), а затем, раздражением задней стенки глотки, вызвать рвоту. Повторить это следует несколько раз для более полного удаления препарата из организма.
При вдыхании - вывести пострадавшего на свежий воздух. После оказания первой помощи необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое. Специфического антидота для препарата нет.

Lisa arvamus

Märkus: HTML kood ei ole lubatud.
    Halb           Hea
Captcha
Top