• "Mido 20 SL" süsteemne insektitsiid

"Mido 20 SL" süsteemne insektitsiid

  • Brand: MKDS
  • In a pack: 3,5 ml
  • Availability: 7
  • 2.28€


Taimekaitsevahend Mido 20 SL on selektiivne süsteemne insektitsiid kartulimardika tõrjeks kartulil ja lehetäide tõrjeks õunapuudel.
Toimeaine: imidaklopriid 200 g/l.
Keemiline rühm: imidaklopriid kuulub neonikotinoidide keemilisse rühma.
Preparaadi vorm: vesilahus.

Sisaldab ohtlikke aineid: imidaklopriid, dimetüülsulfoksiid, gammabutürolaktoon.
Eesti reg. number: 0403/30.05.11.a.
Valmistamise kuupäev ja partii nr: vaata pakendilt.

Kasutusjuhend.
Süsteemne insektitsiid, toimib kokkupuutel ja allaneelamisel, avaldab putukate toitumisele pärssivat toimet. Pikaajalise ja laia toimespektriga, eelkõige efektiivne imevate putukate tõrjel. Pärast töötlemist imendub kiiresti taimedes ja jaotub akropetaalselt (tõusva vooluga).
Kartul: kartulimardika tõrjeks kulunormiga 3 ml/100 m2. Vee kulu 2,55-6 l/100 m2. Pritsitakse kahjurite ilmumisel.
Max 1 pritsimine. Ooteaeg 14 päeva.

Õunapuud: Lehetäide tõrjeks kulunormiga 3,5 ml/100 m2. Vee kulu 10 l/100 m2. Pritsitakse kahjurite ilmumisel. Pritsimine lubatud ainult pärast õitsemist. Max 1 pritsimine. Ooteaeg 28 päeva.
Pritsimislahuse kontsentratsioon: 3,5 ml 10 L vee kohta.

Segu valmistamine. Täitke prits poolest saadik veega. Lisage läbi filtri vajalik kogus Mido 20 SL-i. Seejärel lisage ülejäänud kogus vett. Täitmise ja segu kasutamise ajal peab töölahust pidevalt segama.
Välditavad materjalid. Kunagi ei tohi segamisel või kasutamisel lisada leeliselisi reaktsioonisaadusi või tugeva oksüdeeriva toimega tooteid.
Kokkusobivad materjalid. Sobib kasutamiseks koos mitmesuguste tavaliste taimekaitsevahenditega, erandiks on leeliselised tooted. Vähetuntud segu tegemisel on soovitatav enne kontrollida kokkusobivust ja segunevust. Kui teil on segude kohta küsimusi, siis pöörduge meie tehnilise osakonna poole.
Fütotoksilisus. Ei ole fütotoksiline soovitatud liikidele juhul, kui kasutatakse etiketil toodud juhiste ja hea põllumajandustava järgi.
Tööoode enne töödeldud piirkonda minemist. Töötlemise järel tuleb enne piirkonda minekut oodata vähemalt 2 tundi, et pihustatud vedelik jõuaks töödeldud pinnal ära kuivada.
Mido 20 SL-i kasutamine ei ole soovitatav selliste tõrjemeetoditega, mis on seotud väikese veekogusega, näiteks ULV-meetodite, elektrostaatiliste pihustusseadmete, mehaanilise niisutamisega. Kui teil on küsimusi, siis pöörduge meie tehnilise osakonna poole.

H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime
EUH401 - Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit
P102 - Hoida lastele kättesaamatus kohas
P270 - Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada
P391 - Mahavoolanud toode kokku koguda
P501 - Sisu/mahuti kõrvaldada volitatud jäätmekäitlusettevõttes
SP1 - Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
SPe8 – Mesilastele ohtlik. Mesilaste ja teiste tolmeldajate putukate kaitsmiseks mitte kasutada mesilaste aktiivse lendlemise ajal.
Mürgine mesilastele !
Pakend: 3,5 ml (väikepakendeid on lubatud osta ja kasutada ilma taimekaitsetunnistuseta).

Keskkonnaohtlikkus: Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara- ja aparatuuri pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.Toode on mesilastele mürgine. Mitte kasutada taimede õitsemise ajal või mesilaste aktiivse lendluse ajal.
Hoidmine. Toodet tuleb müüa, transportida ja hoida korralikult suletud eeskirjadekohase märgistusega originaalpakendites. Hoida ohutus, jahedas, kuivas, hästi ventileeritavas ja lukustatavas kohas, mida kasutatakse üksnes taimekaitsevahendite hoidmiseks. Hoiukoha temperatuur peab olema vahemikus -5ºC kuni +40°C.
Mürgistuse sümptomid. Üldine halb enesetunne, apaatia, lihaste spasmid, hingamisraskused, värinad.
Esmaabi. Pöörduda kohe arsti poole. Viia kannatanu ohu- või kokkupuutepiirkonnast välja. Kui on olemas teadvuse kaotamise oht, siis tuleb kannatanut hoida ja transportida fikseeritud külili asendis. Võtta kohe ära määrdunud rõivad. Allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole. Silma sattumisel loputada pärani silmi rohke koguse puhta voolava veega vähemalt 20 minuti jooksul. Pöörduda arsti poole. Nahale sattumisel pesta maha kohe rohke koguse vee ja seebiga. Sissehingamisel viia kannatanu värske õhu kätte, tagada rahu ja sobiv rõivastus.
Vastumürk. Spetsiifiline vastumürk puudub.
Juhised kiirabitöötajatele. Sümptomaatiline ravi. Toimeaine mõju on analoogiline nikotiini omaga. Jälgida vererõhku ja pulssi, soovitatav on teha maoloputus, soovitav anda lahtisteid ja aktiivsütt. Mitte anda alkohoolseid jooke või piima. Need ained soodustavad toote imendumist.
Pakendite kahjutustamine: Pakendite korduvkasutamine on keelatud. Pärast tühjendamist loputada taara vähemalt 3 korda puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks. Kasutuskõlbmatuks muudetud loputatud pakendid anda üle ohtlike jäätmete kogumiskohta.
Pakendi purunemisel: väljavoolanud preparaat katta liiva või saepuruga, kuni segu on täielikult läbi imbunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.
Märkus ostjale. Etiketil toodud teave on täpne ja tõene meie parimate teadmiste kohaselt. Siiski ei anna jaemüüja mingit otsest ega kaudset garantiid etiketil toodud kasutamissoovituste kohta, sest toote kasutamisel konkreetsetes bioloogilistes tingimustes võivad ilmneda prognoosimatud muutused, mis ei allu jaemüüja kontrollile. Ostja võtab endale täieliku vastutuse toote kasutamise ja käitlemisega seotud riskide eest olenemata sellest, kas seejuures järgitakse etiketil või lisateabes toodud juhiseid. Tootja garanteerib üksnes toote kvaliteedi ja toimeainete protsendilise sisalduse seni, kuni toode on tema valduses. Kasutaja vastutab sihtriikides toote eeskirjadekohase kasutamise ja jääksisalduse lubatud vahemikule vastavuse eest.

Vastutus
Teatavates looduslikes tingimustes on võimalik kahjurite resistentsuse või muutunud tundlikkuse väljakujunemine. Seega võib see esineda ka Mido 20 SL-i kasutamisel ning ka kõikide teiste samasse keemiliste ühendite klassi kuuluvate toodete korral tingituna normaalsest geneetilisest varieeruvusest  ükskõik milliste putukate populatsioonis. Pärast selle rühma insektitsiidide korduvat kasutamist võivad resistentsed liigid muutuda isegi domineerivaks ja populatsiooni tõrje antud toodetega on raskendatud. Resistentsete või väikese tundlikkusega populatsioonide olemasolu on enne Mido 20 SL-ikasutamist raske kindlaks teha. Seetõttu ei vastuta Sharda tekkinud kahjustuste eest, mis on tekkinud Sharda kontrollile allumatutes tingimustes. Kui teil on küsimusi, siis pöörduge meie tehnilise osakonna või kogenud spetsialisti poole. 

Loa valdaja: SHARDA EUROPE b.v.b.a
Pakendaja: UAB Innovacione Firma MKDS, Piliakalnio t. 68 LT-15175 Nemenčine, Leedu.

"Мидо 20" - системный инсектицид из класса неоникотиноидов для защиты овощных и плодовых культур от целого комплекса вредителей, пшеницы от вредной черепашки и хлебной жужелицы, картофеля от колорадского жука, цветочных культур открытого грунта от комплекса сосущих вредителей, а также уничтожения саранчовых на залежных землях, пастбищах и лугах.
Из преимуществ данного препарата можно отметить следующие:
* Обладает острым контактно-кишечным действием, воздействует на нервную систему вредителей.
* Уничтожает взрослых особей и личинок вредных насекомых.
* Применяется для борьбы с популяциями вредителей, устойчивыми к пиретроидам и ФОС.
* Обеспечивает длительный защитный эффект в течение не менее 14-21 суток.
* Обладает повышенной устойчивостью к смыванию дождём и действию высоких температур.
* Применяется в низких нормах расхода.
Механизм действия: обладает выраженной системной активностью, проникает в растения через листья, стебель и корни. Он характеризуется острым контактно-кишечным действием на вредителей сельскохозяйственных культур. Препарат активно воздействует на нервную систему вредных насекомых, блокируя никотинэргические рецепторы постсинаптического нерва. Он быстро подавляет передачу сигналов через центральную нервную систему вредителей, отчего они сначала теряют двигательную активность, прекращают питаться и в течение суток погибают. Действует как на взрослых насекомых, так и на личинок разных возрастов.
Способ применения: для приготовления рабочего раствора нужное количество препарата растворите сначала в небольшом количестве воды, при непрерывном помешивании. Затем чистой водой доведите объём рабочего раствора до нужного количества и произведите обработку растений.
Для комнатного цветоводства применяют 0,3-1 мл на 1 литр воды.
Скорость воздействия: вредители погибают в течение нескольких часов после обработки.
Период защитного действия: препарат обеспечивает защитный эффект в течение не менее 14-21 суток после обработки (в зависимости от вредителя и культуры), что даёт возможность уменьшить количество инсектицидных опрыскиваний.
Фитотоксичность: отсутствует в рекомендуемых нормах расхода.
Возможность возникновения резистентности вредителей: во избежание возникновения резистентности необходимо чередовать с инсектицидами других химических классов.
Меры предосторожности
: препарат имеет 3-й класс опасности (умеренно опасное соединение), 2-й класс по стойкости в почве.
Запрещаются работы с препаратом без средств индивидуальной защиты кожных покровов, глаз и органов дыхания.
Препарат токсичен для дождевых червей и птицы, высокоопасен для пчёл (1-й класс опасности).
Не допускается обработка цветущих энтомофильных культур в период активного лёта пчёл, а также последующее посещение пчёлами обработанных угодий ранее установленного срока.
Рыбохозяйственная оценка: класс опасности 2-й. Разрешено применение препарата в санитарной зоне рыбохозяйственных водоёмов.
Проводить обработку растений следует ранним утром или поздним вечером; при температуре воздуха ниже +15℃ при скорости ветра не более 1-2 м/с. Погранично-защитная зона для пчёл не менее 4-5 км, ограничение лёта пчел не менее 9-10 суток.
Первая помощь при отравлении: при первых признаках отравления (тошнота, рвота, общее недомогание, слабость) немедленно вывести пострадавшего на свежий воздух. При попадании на кожу - осторожно, не втирая, удалить препарат ватой или куском материи, смыть струёй воды или слабым содовым раствором. При попадании препарата в глаза - промывать глаза в течение 15 минут под струёй воды, стараясь держать их открытыми. При попадании в пищеварительный тракт выпить 2-3 стакана воды с активированным углем, вызвать рвоту. Лечение симптоматическое.
Условия хранения: в специально предназначенных для пестицидов складских помещениях, в герметично закрытой заводской упаковке при температуре от -25℃ до +35℃.
Срок годности: 3 года (при соблюдении условий хранения).

Культура

Вредный объект

Норма расхода

Способ применения

Яблоня

Тля

3 мл/10 л воды

Опрыскивание в период вегетации.
Расход — от 2 до 5 л на дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева). 
Кратность обработок – 1 раз за сезон. 
Последнюю обработку проводить не позднее 7 дней до уборки урожая.

Яблонный цветоед

3 мл/10 л воды

Опрыскивание до цветения.
Расход — от 2 до 5 л на дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева).
Кратность обработок – 1 раз за сезон.
Последнюю обработку проводить не позднее 7 дней до уборки урожая.

Смородина

Тля

3 мл/10 л воды

Опрыскивание до цветения.
Расход — от 0,5 до 1,5 л на куст (в зависимости от возраста и типа формировки куста).
Обработка проводится 1 раз за сезон.
Последнюю обработку проводить не позднее 7 дней до уборки урожая.

Цветочные культуры

Тли, цикадки, трипсы, белокрылка

5 мл/10 л воды

Опрыскивание в период вегетации.
Расход — 10л/100 м2.

Огурцы, томаты защищённого грунта

Тли, тепличная белокрылка

5 мл/10 л воды

Опрыскивание в период вегетации.
Расход – 10-30л/100 м2.
Кратность обработок – 1 раз за сезон.
Последнюю обработку проводить не позднее 3-х дней до сбора урожая.

Картофель

Колорадский жук

1 мл/10л воды

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости — 5л/100 м2.
Кратность обработок — 1 раз за сезон.
Последнюю обработку проводить не позднее 20 дней до уборки урожая

 

System insecticide.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha
Top